Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Obor, pro který je plán vytvořen

Studijní plán

Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, který určuje, pomocí kterých předmětů si student má osvojit znalosti a dovednosti daného studijního oboru. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem ECTS kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený minimální celkový počet kreditů (u bakalářských plánů to je 180 a u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle role, kterou v plánu hrají, do několika skupin. Např. skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum počtu kreditů nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum počtu předmětů.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = celkový počet kreditů, který lze ze skupiny získat, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů < celkový počet kreditů, které lze ze skupiny získat, potom  mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum počtu kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = 0 a současně minimum počtu předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

magisterský navazující program - Systémové programování

Studijní plán: Zaměření Teoretická informatika, verze 2016-2017
Minimální celkový počet kreditů: 120
Doporučené průchody
Zaměření Teoretická informatika, verze 2016-2017
Skupina Min.
kreditů
Celk. poč.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Povinné předměty společného teoretického základu magisterského programu Informatika, verze 2016 54 54 6 PP - Povinné předměty programu
Povinné předměty magisterského oboru Systémové programování, verze 2016 8 8 2 PO - Povinné předměty oboru
Povinné předměty magisterského zaměření Teoretická informatika, verze pro ročníky od 2016 22 22 5 PZ - Povinné předměty zaměření
Povinně volitelné magisterské ekonimicko manažerské předměty, verze 2016 2 6 1 VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Povinně volitelné magisterské humanitní předměty, verze 2016 3 6 1 VH - Povinně volitelné humanitní
Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2017 0 0 0 V - Volitelné předměty
Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro magisterské zaměření MI-SP-TI, verze 2017 0 31 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 29. 9. 2020, semestry: Z,L/2019-20, Z,L/2020-1, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška