Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatics (in English) | Obor, pro který je plán vytvořen

Studijní plán

Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, který určuje, pomocí kterých předmětů si student má osvojit znalosti a dovednosti daného studijního oboru. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem ECTS kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený minimální celkový počet kreditů (u bakalářských plánů to je 180 a u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle role, kterou v plánu hrají, do několika skupin. Např. skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum počtu kreditů nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum počtu předmětů.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = celkový počet kreditů, který lze ze skupiny získat, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů < celkový počet kreditů, které lze ze skupiny získat, potom  mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum počtu kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = 0 a současně minimum počtu předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

magisterský navazující program - Computer Systems and Networks

Studijní plán: Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 až 2020
Minimální celkový počet kreditů: 120
Doporučené průchody
Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 - 2020
Skupina Min.
kreditů
Celk. poč.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Compulsory Courses od Master Study Program Informatics, Version 2016, in English 54 54 6 PP - Povinné předměty programu
Compulsory Courses of Master Branch Computer Systems and Networks,in English, Version 2016 35 35 7 PO - Povinné předměty oboru
Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 2 6 1 VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English 2 5 1 VH - Povinně volitelné humanitní
Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-PSS 0 26 0 V - Volitelné předměty
Purely Elective Master Courses, version 2017 0 0 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 23. 2. 2020, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška