Hlavní stránka | Seznam oborů | Seznam všech skupin předmětů | Seznam všech předmětů | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Informatika | Obor, pro který je plán vytvořen

Studijní plán

Pro každý obor a formu studia je definován minimálně jeden studijní plán, což je předpis, který určuje, pomocí kterých předmětů si student má osvojit znalosti a dovednosti daného studijního oboru. Podle obtížnosti je každý předmět ohodnocen určitým počtem ECTS kreditů. Aby student splnil přidělený studijní plán, musí během studia získat za předměty plánu alespoň tolik kreditů, kolik udává plánem stanovený minimální celkový počet kreditů (u bakalářských plánů to je 180 a u magisterských 120 kreditů) v předepsané skladbě.
Předměty plánu jsou seskupeny podle role, kterou v plánu hrají, do několika skupin. Např. skupina povinných předmětů programu (společného teoretického základu programu), skupina povinných předmětů oboru, skupina povinných předmětů zaměření, skupina humanitních a skupina ekonomicko-manažerských předmětů.
Studentovi nestačí získat kredity v počtu, který stanoví celý studijní plán. Musí splnit povinnosti, předepsané každou jednou skupinou plánu.
U každé skupiny je definována samostatná povinnost získat z dané skupiny alespoň předepsané minimum počtu kreditů nebo úspěšně absolvovat předepsané minimum počtu předmětů.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = celkový počet kreditů, který lze ze skupiny získat, potom student musí úspěšně absolvovat všechny předměty skupiny. V názvu role takové skupiny je obvykle slovo "povinné".
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů < celkový počet kreditů, které lze ze skupiny získat, potom  mluvíme o skupině s povinností zvolit si a absolvovat alespoň za minimálně stanovený počet kreditů a kredity získané ze skupiny nad minimum počtu kreditů mají charakter volitelné.
Jestliže je u skupiny definováno minimum počtu kreditů = 0 a současně minimum počtu předmětů = 0, potom předměty skupiny jsou volitelné předměty.
Pro snadnější orientaci je každé skupině vedle názvu přidělena role, kterou její předměty v plánu hrají.

bakalářský program - Nespecifikovaný/á obor/specializace studia - Unspecified Branch/Specialisation of Study

Studijní plán: Bc. program Informatika, komb. forma, pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020
Minimální celkový počet kreditů: 180
Doporučené průchody
Bc. program Informatika, kombinovaná forma, stud. plán pro fázi studia bez oboru, verze 2015 - 2020
Skupina Min.
kreditů
Celk. poč.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 119 119 21 PP - Povinné předměty programu
Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů zaměření, verze 2017 0 10 0 VO - Povinně volitelné oborové předměty
Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 4 11 1 VE - Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 4 4 1 PE - Povinné ekonomické
Zkouška z angličtiny interní 2 2 1 PJ - Povinná zkouška z angličtiny
Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 2 0 1 VH - Povinně volitelné humanitní
Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017 0 16 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 21. 4. 2020, semestry: L/2019-20, Z,L/2020-1, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: J. Novák, I. Halaška